Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s nariadením EU 2016/679 - Nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR).

Kto je správca?

Sme spoločnosť L&D Consulting, s.r.o., Holíčska 12, Bratislava 851 01, IČO 35 867 311, DIČ 2021750390, tel.: +421 903 240 310, e-mail: hudecova.lnd@gmail.com pre oblasť interiérového dizajnu a spoločnosť TM Consult s.r.o., Orechová 1765/45, Dunajská Lužná 900 42, IČO 46 071 253, DIČ 2023220870, tel: +421 911 735 662, e-mail: zkrsjakova@azet.sk pre oblasť feng shui poradenstva a interiérových doplnkov. Spoločnosť L&D Consulting, s.r.o., ktorá spravuje stránku www.freshinterier.sk je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29813/B. 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 903 240 310 alebo na e-mail: hudecova.lnd@gmail.com za oblasť interiérový dizajn a na tel. čísle +421 911 735 662 alebo na e-mail: zkrsjakova@azet.sk za oblasť feng shui poradenstvo, interiérové doplnky.

Prehlasujeme

že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

- budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

- plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

- umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: Vaše meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu, telefónne číslo, dátum narodenia nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie služieb)

  • vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Na marketingové účely Vaše osobné údaje nepoužívame.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem spávcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné taktiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup správcovia webovej stránky www.freshinterier.sk: Zuzana Hudecová, Zuzana Kršjaková a naši spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia platforiem: Webnode AG (správa webstránky www.freshinterier.sk), Facebook, Google a naša účtovná firma.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Data spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hudecova.lnd@gmail.com za oblasť interiérový dizajn a zkrsjakova@azet.sk za oblasť feng shui poradenstvo, interiérové doplnky.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so Zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo sú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. 

Právo na prenosnosť - ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) - Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.